prof. zw. Małgorzata Łuszczak – wizyta studyjna na Ostravská Univerzita v Ostravě

„PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego”, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w Ostravská Univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, Czechy, w terminie 5.05 – 2.06.2015.

 

Uczestniczka wizyty: prof. zw. Małgorzata Łuszczak

Przebieg wizyty:

Wizyta na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Ostrawskiego rozpoczęła się od zapoznania ze strukturą Wydziału, a także funkcjonującymi w nim pracowni artystycznych. Szczególną uwagę poświęcono katedrom funkcjonującym w obszarze sztuk pięknych czyli: Katedrze Grafiki i Rysunku, Katedrze Intermediów, Katedrze Rzeźby, Katedrze Malarstwa i Katedrze Teorii i Historii Sztuki. Podczas wizyty najczęstsze kontakty z nauczycielami Wydziału Artystycznego dotyczyły dwóch katedr. Katedry Grafiki i Rysunku i Katedry Intermediów.

Szczególnie interesujące były doświadczenia związane z grafiką eksperymentalną prowadzoną przez Marka Sibinsky doc. P.D. I Dziekana Wydziału  Zbynka Janacka doc. Ph.Dr., w których wiele uwagi poświecono nowym mediom pozwalającym na tworzenie grafiki cyfrowej i przestrzeni wirtualnych będących bardzo inspirującym materiałem do tworzenia środowiska graficznego gry komputerowej.

Grafika ostrawskiej uczelni to    także    ciekawe eksperymenty polegające na łączeniu technik klasycznych z innymi mediami jak malarstwo czy rysunek ale też performens ukazujący poszukiwania ekspozycyjne grafiki w przestrzeni publicznej stanowiącej rodzaj teatru czy gry widza z otoczeniem, tworzące przestrzenie z wykorzystaniem technik wirtualnych.

Bardzo ciekawa jest też tematyka  mocno inspirowana fantastyką nastawiona na kreowanie światów opartych o wyobraźnie mocno nawiązująca do literatury, sztuki, ale też gier komputerowych. Było to widoczne  w pracowni książki artystyczne  Eliski Cabalove doc. Ph.Dr.  łączącej dobre przygotowanie edytorskie w projektowaniu książki z ciekawym rysunkiem i grafiką ilustracyjną związaną z projektowanie różnego rodzaju stworów , hybryd czy duchów
oparta na obserwacji i motywach z natury. Takie metody dydaktyczne widoczne zaobserwowałam w pracowni  animacji  Denisy Jánsky Mgr, która prowadzona jest w ścisłej współpracy z Studiem QQ. Bardzo ważnym elementem jest współpraca uczelni z profesjonalnym studiem animacji, gdzie student styka się z   doświadczonymi ekspertami o dużej wiedzy praktycznej.

Nabyte w trakcie wizyty umiejętności/kwalifikacje:

W trakcie wizyty studyjnej zapoznałam się z procesem kształcenia przyszłych
designerów, grafików i  animatorów wykorzystujących różne techniki od tradycyjnych do cyfrowych i mixmediów. Zobaczyłam jak przełamując utarte schematy można je prezentować otoczeniu  tworząc przestrzenie w tym także przestrzenie nawiązujące do wirtualnych, które stanowią rodzaj gry, ponieważ widz oglądając musi wchodzić z nimi w interakcję: przesuwać, omijać, sam staje się ekranem, itd.

W pracowni książki powstały książki nietypowe: fizyczne i wirtualne, interaktywne wymagające od czytelnika interakcji poprzez właściwe zestawianie i oglądanie – oglądanie to rodzaj gry. Bardzo ciekawe są także prace z zakładu Intermediów i współpraca z ze Studiem QQ z Ostrawy.

Zastosowanie osiągniętych wyników/zdobytych umiejętności lub kwalifikacji:

W trakcie wizyty poznałam program kształcenia i stosowane metody dydaktyczne, zobaczyłam materialne i wirtualne  efekty realizacji. W ten sposób zdobyta całościowa wiedza pozwoli na wzbogacenie czy zmodyfikowanie  programów dla przedmiotów grafika cyfrowa, projektowanie postaci, projektowanie interfejsu czy  środowiska graficznego gry.

Różnorodność technik wraz ze stosowanymi metodami dydaktycznymi w kształceniu artystycznym na Wydziale Sztuki w Ostrawie dała mi nowe spojrzenie na realizację dydaktyki w Cieszynie.

Ważny a nie wykorzystywanym w Cieszynie elementem towarzyszącym grom jest projektowanie materiałów promocyjnych np. art booków. Doświadczenia z pracowni książki Eliski Cabalove doc. Ph.Dr. są  bardzo inspirujące i stanowią materiał do przemyśleń i poszukiwania zastosowania w naszym programie kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej.