dr Remigiusz Kopoczek – wizyta studyjna na Ostravská Univerzita v Ostravě

Nazwa projektu w ramach którego realizowany staż:

„PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego”,

 Zródło finansowania/fundusze EU

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwisko i stopień pedagoga odbywającego staż:

dr Remigiusz Kopoczek

Termin stażu:

5.05 – 2.06.2015.

Miejsce stażu:

Ostravská Univerzita v Ostravě, Dvořákova 7,

Opiekun/opiekunowie bądź inne ważne osoby spotkane/współpracujące z nami w trakcie stażu:

Zbynek Janacek doc. Ph.Dr., Marek Sibinsky doc. Ph.D.

Krótki opis stażu i efekty – czyli co robiliśmy (ile?)

Wizyta na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Ostrawskiego rozpoczęła się od zapoznania ze strukturą Wydziału, a także funkcjonującymi w nim pracowni artystycznych. Szczególną uwagę poświęcono katedrom funkcjonującym w obszarze sztuk pięknych czyli: Katedrze Grafiki i Rysunku, Katedrze Intermediów, Katedrze Rzeźby, Katedrze Malarstwa i Katedrze Teorii i Historii Sztuki. Podczas wizyty najczęstsze kontakty z nauczycielami Wydziału Artystycznego dotyczyły dwóch katedr. Katedry Grafiki i Rysunku i Katedry Intermediów. W tej ostatniej najwięcej czasu poświęciłem na kontakty z Panią Mgr. Denisa Jánská, która prowadzi szereg zajęć związanych z tworzeniem animacji dla potrzeb filmu i produkcji multimedialnych tj. gry komputerowe. Zajęcia te obejmowały cały szereg zagadnień związanych procesami produkcji, ujęciem artystycznym poruszanej tematyki, a także konkretnymi realizacjami we współpracy ze Studiem QQ. Szczególnie ten aspekt, czyli praktycznej realizacji dyplomu artystycznego w oparciu o możliwości techniczne i organizacyjne interesariusza zewnętrznego jakim jest Studio QQ unaoczniło szereg zagadnień techniczno-organizacyjnych jakie należy przewidzieć w procesie przygotowania dyplomu artystycznego.

Wnioski/spostrzeżenia/propozycje do dydaktyki

Uzyskane kompetencje pozwolą na podniesienie poziomu przygotowywanych prac studenckich. Bardzo duże znaczenie w przyszłej pracy ze studentami będą miały zdobyte praktyczne umiejętności stawiania problemu i sposobów jego realizacji w zespołach projektowych. Podejście jakie reprezentują nauczyciele Wydziału Artystycznego OSU, wskazuje na bardzo dużą rolę etapu przygotowawczego projektu w storyboardach i dokładnym rozplanowaniu procesów produkcji. Takie podejście będzie niezwykle przydatne w prowadzonym przez mnie przedmiocie „projekt zespołowy”, w którym będę mógł realizować bardziej złożone projekty studenckie.

Podpisane/proponowane formy współpracy

Kontakt z Uniwersytetem Ostrawskim jest zawsze okazją do pognębiania współpracy z naszym najbliższym partnerem zagranicznym. Wieloletnie doświadczenie w realizacji różnych projektów międzynarodowych, jakie zdobyły obie uczelnie, przekłada się na bardzo dobrą i stałą współpracę, co przekładać się będzie na dalszy rozwój i poszukiwanie coraz bardziej zaawansowanych form współdziałania.