dr Paweł Synowiec – wizyta studyjna w Tokyo University of Technology

„PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – innowacyjny rozwój studiów II stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego”, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego – Ostrawa staż. Realizacja 2014-2015
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnik wizyty: dr Paweł Synowiec

Termin: 04.05.2015 – 06.06.2015

Miejsce: Tokyo University of Technology, School of Media Science

Opiekun: Professor Kunio Kondo
Computer Graphics, Computer Animation & Game, Interactive Modeling

Przebieg wizyty:

Harmonogram wizyty studyjnej uwzględniał uczestniczenie w wykładach dla studentów, indywidualne prezentacje wykładowców School of Media Science oraz ćwiczeniach dla studentów. Poza obserwacją procesu dydaktycznego przeprowadziłem wiele dyskusji na tematy związane z działalnością SoMS, brałem udział w wielu imprezach integrujących społeczność uniwersytecką oraz zajęciach poza uczelnianych co pomogło mi lepiej zapoznać się z kulturą i dziedzictwem narodowym Japonii.

Większość zajęć związanych z wizytą studyjną odbywała się na Hachioji Campus gdzie mieści się School of Media Science. Jedna z wizyt miała miejsce na Kamata Campus gdzie znajduje się między innymi the School of Design.

Nabyte w trakcie wizyty umiejętności/kwalifikacje:

Podczas wizyty studyjnej miałem możliwość dokładnego przyglądnięcia się sposobowi organizacji i przeprowadzania procesu dydaktycznego. Studenci na pierwszym roku studiów projektują gry bez użycia komputerów co było dosyć zaskakujące biorąc pod uwagę zaawansowanie technologiczne uczelni. Zajęcia były prowadzone przez prof. Yoshiro Kishimoto, którego kariera zawodowa była związana z legendarną firmą Namco. Na każdych zajęciach poświęconych projektowaniu gier studenci przedstawiali w grupach postępy pracy nad projektem. W dyskusji po prezentacji udział brali oprócz wykładowców również sami studenci nie biorący udziału w projekcie. Każdy z wykładowców prowadzi badania naukowe, których efekty są wdrażane w procesie edukacyjnym np. dotyczące systemów cząsteczkowych lub systemami rozpoznawania mowy. System kształcenia jest w dużej mierze oparty na tzw. ćwiczeniach specjalnych, które mogą być wybierane przez studentów w dowolnym momencie studiów. Dotyczy to np. zajęć z modelowania 3D czy animacji.

Zastosowanie osiągniętych wyników/zdobytych umiejętności lub kwalifikacji:

School of Media Science wprowadziło pionierski program nauczania ukierunkowany na tworzenie gier komputerowych ściśle powiązany z przemysłem gier komputerowych. Podczas toku studiów studenci mają między innymi do wyboru tzw. project exercises (przedmioty do wyboru), które mogą dowolnie zmieniać w czasie 7 semestrów nauki. Te dwa elementy programu nauczania są bardzo zbliżone do tego w jaki sposób przeprowadzany jest proces dydaktyczny na PGiPW w Cieszynie. W SoMS kładzie się ogromny nacisk na umiejętność prezentowania (indywidualnie lub w grupach) pracy przez studentów. Na ten element procesu dydaktyczne, według mnie, powinien być zwrócony silnijeszy akcent w toku studiów PGiPW w Cieszynie.

W przypadku projektu badawczego związanego z szeroko rozumianą rozrywką interaktywną SoMS mógłby być bez wątpienia cennym partnerem przyszłych wspólnych działań w ramach projektów badawczych. Władze SoMS wyraziły chęć nawiązania stałej i ścisłej współpracy w przyszłości.