PGiPW – studia II stopnia

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – studia II stopnia

Celem głównym projektu było stworzenie oferty edukacyjnej w postaci studiów II stopnia z zakresu projektowania gier i przestrzeni wirtualnej, która pozwoliłaby studentom uzyskania kompetencji w w zakresie grafiki i dźwięku cyfrowego, niezbędnych elementów w produkcji gier wideo i tworzenia przestrzeni wirtualnych. Studia maja profil praktyczny łączą więc wykształcenie artystyczne w zakresie sztuk wizualnych z ogólnouniwersyteckim oraz praktycznym. W trakcie realizacji projektu opracowano i wdrożono nowatorskie narzędzia e-lerningowe pozwalające na pełniejsza realizację programu oraz przeprowadzono warsztaty dla studentów prowadzone przez specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie grafiki komputerowej gier i udźwiękowienia gier.

Zrealizowany projekt odpowiada na stwierdzone zapotrzebowanie rynku pracy w branży gier wideo, w wyniku jego realizacji nasza uczelnia kształci specjalistów którzy są na tym rynku bardzo poszukiwani i nie będą mieli w przyszłości problemów z znalezieniem pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania, które odpowiadały celom szczegółowym :

– utworzono stronę www dla projektu http://www.game.us.edu.pl ;

– w dniach 23-27 czerwca 2014 roku zorganizowano warsztaty pn. Letnia Akademia Gier

– opracowano dokumentację studiów II stopnia w języku angielskim na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalności grafika komputerowa gier i dźwięk w grach, studia o profiliu praktycznym z obszaru sztuka.

– przygotowano materiały e-lernongowe dla poszczególnych modułów programu nauczania kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – studia II stopnia” w języku angielskim – 20 modułów po 30 jednostek lekcyjnych.

– w roku ak. 2015/6 uruchomiono na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Wydziale Artystycznym Instytucie Sztuki w Cieszynie studia II stopnia w języku angielskim na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. W ramach studiów realizowane są na dwie specjalności: grafika komputerowa gier i dźwięk w grach.

– zrealizowano warsztaty dla studentów I roku kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” prowadzone przez specjalistów z branży – 4 osoby x 30h (łącznie 120 godzin)

– zrealizowano bezpłatne staże/praktyki w firmach branży produkcji gier, których celem było zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, nabycie wiedzy i umiejętności.

– przygotowano publikację podsumowującą projekt pt. „Poszukiwanie i Kreacja.Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej – studia II stopnia”, omawiającą cele projektu, wykonane działania ze szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia i ich realizacji na nowo otwartym kierunku, działania studentów i uzyskiwane efekty oraz przykładowe metody dydaktyczne w formie działań praktycznych.

Więcej informacji na temat projektu w publikacji:

Publikacja (część 1)

Publikacja (część 2)

Publikacja (część 3)