GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim.

2020-06-24

Finansowanie:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 315 478,20 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR (85%): 268 156,47 EUR

Koordynator: dr Justyna Stefańczyk

Lider Projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

www.us.edu.pl

Partner:  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

www.uniza.sk

Okres realizacji: od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

Opis projektu: Projekt zakłada opracowanie, publikację i upublicznienie zaleceń metodyczno-dydaktycznych do realizacji warsztatów typu GAME JAM na kierunkach związanych  projektowaniem gier i multimediami. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby edukacji związane z szybkim tempem zmian technologicznych, a także niedostosowaniem metod dydaktycznych do aktualnych wymagań rynku pracy. GAME JAM stanowi metodę umożliwiającą tworzenie symulacji i  prototypów gier video, które wpisują się w portfolio przyszłych absolwentów. Wprowadzenie metody przyczyni się do uzyskania efektów kształcenia istotnych na rynku pracy i podniesienia jakości kształcenia specjalistycznego w  obszarze pogranicza.

Cel projektu: Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej w obszarze pogranicza polsko-słowackiego poprzez opracowanie opisu i zaleceń metodyczno-dydaktycznych dla warsztatów typu GAME JAM jako metody dydaktycznej.